കീവേര്‍ഡ്

ഓറിയന്റലിസം

Orientalism is a term used by art historians, literary and cultural studies scholars for the imitation or depiction of aspects of Middle Eastern, and East Asian cultures (Eastern cultures) by American and European writers, designers and artists. ഉമൈര്‍. എ സായുധ പോരാട്ടം നടത്തി വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രഭാവത്തെ നിഷ്പ്രഭമാക്കാമെന്ന കുരിശുവാഹകരുടെ വ്യാമോഹങ്ങള്‍ വ്യര്‍ത്ഥമായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് യൂറോപ്പില്‍ ഓറിയന്റലിസത്തിന് നിലമൊരുങ്ങിയത്.     […]

കുടിയേറ്റം

Human migration (derived from Latin: migratio) is physical movement by humans from one area to another, sometimes over long distances or in large groups. Historically this movement was nomadic, often causing significant conflict with the indigenous population and their displacement or cultural assimilation. Only a few nomadic people have retained this form of lifestyle in […]

സാമുദായിക സന്തുലനം

Social equality is a social state of affairs in which all people within a specific society or isolated group have the same status in a certain respect. At the very least, social equality includes equal rights under the law, such as security, voting rights, freedom of speech and assembly, the extent of property rights, and […]