തളിരിലകള്‍

കൈമലര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ചക്രവര്‍ത്തിമാര്

നാട് മുഴുവന്‍ കയ്യിലാക്കിയതാണ് അലക്സാണ്ടര്‍ ചക്രവര്‍ത്തി. എന്നിട്ടും മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോള്‍ കൈകള്‍ ശൂന്യമായിരുന്നു. ജനം മുഴുവന്‍ അത് കണ്ടു; ശവമന്‍ചത്തിനുള്ളില്‍ നിന്നും ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച ആ കൈകള്‍. [തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക]

1 4 5 6