അവരില്‍ ആരാണ് നീ

"എയിനേകാറ്റിലും വല്ലിയ ഈനെക്കറ്റിലും കൂഞ്ഞീ"

അതിനീക്കല്‍ വലിയ ഇതിനേക്കാള്‍ എണ്ണവും അവതാരിക ഉദ്ദേശിച്ചത് . കോട്ടയം കുന്നുംപുറം പിറന്ന പൊങ്ങച്ചക്കാരിയുടെ മലയാളം ഇങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ ഇംഗ്ലിഷ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ?

[തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക]

http://risalaonline.com/pdf/issue990/Story.pdf

You must be logged in to post a comment Login