ആര്‍ക്കന് ആത്മകഥ എഴുതനവുക.

എല്ലാ ജീവിതങ്ങള്ക്കും ഒരു ആത്മകദനം സാധ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരും അതിനു തുനിയുന്നില്ല. ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതിയുടെയും ദര്‍ശനത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതകള്‍ ഈ എഴുതലിനെയും എഴുതയ്മീകളെയും സ്വതീനിക്കുന്നുണ്ട്.

[തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക ]

http://risalaonline.com/pdf/issue992/cover_story1.pdf

You must be logged in to post a comment Login