വേട്ടക്കാരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ കാവല്‍ നായയുടെ ജീവിതം

 

മാധ്യമങ്ങള്‍, ഒരു മുന്‍‌കൂര്‍ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊതുവില്‍ ജനങ്ങള്‍ അത് വായിക്കുന്നത്.  

 

http://risalaonline.com/pdf/issue996/article.pdf

You must be logged in to post a comment Login