ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ മുന്‍ ഗാമികള്‍

ആധുനിക റഷ്യയുടെ നിര്‍മ്മാണം നിര്‍ബാധം നടത്താന്‍ ലെനിന്‍ തന്ത്ര പൂര്‍വ്വം ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു നാട് കടത്തലിന്റെ കഥ പറയുന്നു.

 

http://risalaonline.com/pdf/issue996/article_1.pdf

You must be logged in to post a comment Login