എന്തുകൊണ്ടാണ് അസറ ഡി യുവില്‍ തന്നെ ചേര്‍ന്നത്

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇന്ധ്യയിലെ മുഴുവന്‍ സര്‍വകലാശാലകളെ പറ്റിയും ഞാനൊന്നു വിലയിരുത്തി.

 

http://risalaonline.com/pdf/issue996/direction.pdf

You must be logged in to post a comment Login