മണ്ണില്‍ പച്ചപ്പിടാം ; മനസ്സിലും

ഒരു കവിത രചിച്ചു കഴിയുമ്പോഴുള്ള ആനന്ദം പാവയ്ക്ക കൃഷിയിലൂടെ തനിക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മഹാ കവി  ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ് .

 

http://risalaonline.com/pdf/issue996/ilayanakkangal.pdf

You must be logged in to post a comment Login