പുറക്കുള്ളിലെ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം

ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ആ പെങ്കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ക്ഷീണിച്ച മുഖം, അശ്രദ്ധമായ ഉടുപ്പുകള്‍, ആദ്യം കണ്ടപ്പോള്‍ തന്നെ ഒരു തരം പകചമായ നോട്ടമായിരുന്നു അവളുടേത്.

[തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക]

http://risalaonline.com/pdf/issue990/Ilayanakkangal.pdf

You must be logged in to post a comment Login