റെയ്സിന്ന കുന്നില്‍ മറ്റൊരു പ്രതിഷ്ഠ വരാതിരിക്കാന്‍

ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച വിദേശ മാധ്യമങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തകരും, രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും വാചാലമാവുക രാഷ്ട്രീയ-ഭരണ നേതൃത്വത്തില്‍ നില നില്ക്കുന്ന മത വൈചാര്യത്തിന്റെ മനോഹര്യത തൊട്ട് കാട്ടിയവും.

[തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക]

http://risalaonline.com/pdf/issue990/Kanapuram_and_Cover_Story.pdf

You must be logged in to post a comment Login