മറപൊളിക്കുന്ന ഏറ്റു പറച്ചിലുകള്‍

ജീവിതത്തില്‍ പച്ചയായ ആവിഷ്കാരങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ കൂടുന്നു. അതിന്നു നല്ല മാര്‍ക്കറ്റും ഉണ്ട്. ചില ആനുകാലികങ്ങളുടെ രതിസര്‍വേയ്കളും ഇതേ കമ്പോളത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ്.

[തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക]

http://risalaonline.com/pdf/issue988/ilayanakkangal.pdf

You must be logged in to post a comment Login