കാട്ടുകോഴി എക്കാലത്തും സംക്രാന്തിയറിയതിരിക്കില്ല

രാഷ്ട്രീയവശ്യങ്ങള്‍ വര്‍ഗീയവരിക്കുമ്പോള്‍ 'കാറ്റ് കോഴിക്കേന്ത് സംക്രാന്തി' എന്ന നിലപാടില്‍ ഹിന്ദുത്വ വാദികള്‍ നിന്നു കൊടുക്കണമെന്നില്ല.

[തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക]

http://risalaonline.com/pdf/issue988/Cover_Story.pdf

You must be logged in to post a comment Login