നീലപ്പെൻസിൽ

മാധ്യമങ്ങളെ എത്രകണ്ടണ്ട് വിശ്വസിക്കണം

മാധ്യമങ്ങളെ എത്രകണ്ടണ്ട് വിശ്വസിക്കണം

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനത്തെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങളെ 2019ല്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാകണം വിലയിരുത്തേണ്ടത്. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയും തങ്ങളാല്‍ കഴിയുംവിധം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള പൊതുജനാഭിപ്രയം രൂപപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായുള്ള മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ രണ്ടായി വേര്‍തിരിക്കാം. തങ്ങള്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാലാം തൂണാണെന്ന് യഥാവിധം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനം, നിക്ഷിപ്ത താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് വാര്‍ത്തകളെ യഥേഷ്ഠം വളച്ചൊടിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനം. ഇതിനു പ്രധാന കാരണം മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന ഒത്തുതീര്‍പ്പുകളാണ്. അടുത്തിടെ-the quint.com […]

1 5 6 7