പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കളിക്കാരന്‍

കളിക്കളത്തിലിറങ്ങാനുള്ള അവസരത്തിനായി അര്‍ക്കെങ്കിലും പരിക്കേല്‍ക്കുന്നതും കാത്തിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെകളിക്കാരനാണ് ഇന്ത്യന്‍ മുസ്ലിം.

 

http://risalaonline.com/pdf/issue993/kanapuram.pdf

You must be logged in to post a comment Login